Ekologia i działania prospołeczne

Polityka środowiskowa firmy TROTON Sp. z o.o

Odpowiedzialność ekologiczna jest kluczowym aspektem naszych działań w trosce o środowisko. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego jest inwestycją w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy. Społeczna odpowiedzialność dla firmy to przede wszystkim inwestycja w społeczeństwo i ekologię.

Polityka środowiskowa dostosowane jest zarówno do wymagań prawnych jak i społeczeństwa w otoczeniu firmy. Dokładamy wszelkich starań w ciągłym rozwoju świadomości ekologicznej oraz zapobieganiu wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniom.

Polityka środowiskowa stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych, jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana, jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Spółki oraz jest publicznie dostępna.

Biorąc pod uwagę powyższe zasady kierownictwo firmy TROTON zobowiązuje się:

 • traktować zarządzanie środowiskiem, jako jeden z priorytetów oraz stworzyć programy i sposoby działania, mające na celu prowadzenie swojej działalności w sposób przyjazny dla środowiska,
 • zarządzać procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko,
 • wdrożyć zasady tzw. ekologicznego działania przy opracowywaniu nowych procesów technologicznych.

Specjalna uwaga będzie skierowana na to, aby:

 • ograniczać stosowanie, a gdzie można eliminować, substancje szkodliwe dla środowiska,
 • obniżać zużycie czynników energetycznych,
 • racjonalizować zużycie surowców,
 • obniżać ilość wytwarzanych odpadów,
 • spełniać wszystkie, mające zastosowanie w działalności firmy, przepisy prawne w dziedzinie środowiska – przepisy krajowe oraz międzynarodowe – oraz brać pod uwagę wymagania innych zainteresowanych stron, takich jak klienci, partnerzy w biznesie, instytucje społeczne i rządowe, itp.,
 • oceniać, na etapie podejmowania decyzji, potencjalny wpływ na środowisko nowej działalności i wyrobów.
 • doradzać, a gdzie można pouczać, klientów dystrybutorów i opinię publiczną o zasadach właściwego użytkowania i utylizacji naszych produktów,
 • popierać program recyklingu wytwarzanych odpadów,
 • podnosić wiedzę swoich pracowników poprzez informowanie o polityce ochrony środowiska i poprzez odpowiednie programy, szkolenia i akcje oraz motywować ich do prowadzenia pracy w sposób odpowiedzialny za środowisko i zgodny z zasadami niniejszej polityki,

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ i ZARARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Zaczynamy od siebie

Odpowiedzialność ekologiczna jest kluczowym aspektem naszych działań w trosce o środowisko. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego jest inwestycją w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy. Społeczna odpowiedzialność dla firmy to przede wszystkim inwestycja w społeczeństwo i ekologię.

Nasze działania oparte są o zasady „zielonej chemii”:

 • używamy produktów podlegających recyklingowi – kładziemy naciskiem na recykling wykorzystywanych przez nas opakowań i surowców przyczyniając się do zmniejszenia obciążenia środowiska odpadami. W roku 2008, dzięki współpracy z organizacjami recyklingu i odzysku, podaliśmy recyklingowi ponad 31,03 ton surowców
 • zapobiegamy stratom, chronimy środowisko – celem zapobiegania niekontrolowanym wyciekom surowców do środowiska stworzyliśmy system gromadzenia materiałów płynnych w silosach, dostarczanych rurociągiem, dzięki któremu dozowanie surowca odbywa się w sposób kontrolowany
 • unikamy niebezpiecznych związków chemicznych – eliminujemy toksyczne surowce na rzecz zamienników o mniejszej skali niebezpieczeństwa
 • ograniczamy niebezpieczeństwo wystąpienia awarii – system rurociągów, dostarczających surowce do produkcji pozwolił na wyeliminowanie niebezpieczeństwa niekontrolowanego wycieku substancji do środowiska
 • edukujemy – propagandę ekologiczną siejemy na własnym podwórku. Pracownicy naszej firmy zaangażowani są w szereg projektów pro-ekologicznych, w wśród nich: ”Oszczędzaj papier w swoim środowisku pracy”, „Maraton makulaturowy – zamieniamy papier na leki” czy coroczną akcję „Sprzątanie Parsęty”.
 • oszczędzamy energię – świadomość ekologiczna naszych pracowników jest efektem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 5% w stosunku do ubiegłego roku

Dzięki takim rozwiązaniom w doskonaleniu swoich działań i zadań, prowadzących do ograniczenie negatywnego skutku oddziaływania na środowisko, otrzymaliśmy certyfikat ISO 14001.

Jesteśmy zaangażowani w projekty:

Porozumienie dla Parsęty

Biorąc pod uwagę fakt, że firma położona jest na malowniczym wzgórzu sąsiadującym z rzeką Parsętą przystąpiliśmy do programu edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę – Porozumienie dla Parsęty”.

Celem programu jest zainspirowanie społeczności do podnajmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wód, ochrony wód przed zanieczyszczeniami, propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony dolin rzecznych. Naszym celem jest uświadomienie mieszkańcom znaczenie rzeki w przyrodzie oraz jej obecności i roli w życiu społeczeństwa

Porozumienie dla Parsęty zostało zawarte w 14 lutego 2006 roku w Gościnie. Do porozumienie przystąpiły władze samorządowe, szkoły jak i stowarzyszenia. Efektem tego jest przystąpienie do programu „Zaadoptuj rzekę”.

Uczestnictwo firmy w programie realizowane jest poprzez wspólne działanie edukacyjne propagujące ochronę rzeki Parsęty na odcinku Gminy Gościno i Dygowo, promowanie ochrony przyrody oraz udostępnianie informacji ekologicznych, organizowanie wydarzeń i programów popularyzujących postawy ekologiczne, tworzenie akcji informacyjnych w środkach masowego przekazu, wspomaganie działań kulturowych oraz promocje terenów objętych programem „Zaadoptuj rzekę”.

Rok rocznie, od 3 lat firma, TROTON organizuje Sprzątanie Brzegów Parsęty. Każdego roku wzrasta liczba tych, którzy zakasują rękawy i przyłączają się do akcji uwalniania brzegów rzeki od śmieci. Program ma na celu poszerzanie świadomości społecznej na temat ochrony brzegów rzeki. Coroczna akcja Sprzątania Rzeki połączona jest z wykładem na temat zasobów wodnych oraz konieczności ochrony wód słodkich na całym świecie. W sprzątaniu chętnie uczestniczą całe rodziny, zarówno ci najmłodsi, jak i seniorzy. Cieszymy się niezmiernie, że ilość zebranych śmieci z roku na rok maleje. Mamy nadzieję, że któregoś nasza Parsęta będzie czysta.

Dbając o „Naszą Rzekę” nie zapominamy także o społeczeństwie w otoczeniu naszej firmy. Aby przybliżyć mieszkańcom naturę postanowiliśmy stworzyć miejsce przy rzece gdzie będą mogli spędzać miło czas na łonie natury. Miejsce to jest nie tylko zbliża lokalną społeczną a przede wszystkim integruje ludzi z naturą.

Ochrona wilka

Wilk to gatunek ssaków z rodziny psowatych zamieszkujący lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry. Potrzebuje, jako gatunek o skłonnościach terytorialnych, dużych przestrzeni, które w wyniku rozwoju urbanizacji oraz powiększająca się degradacja środowiska, stale zanikają przyczyniają się do zagrożenia wyginięciem wilka.

Celem przywrócenia gatunku do środowiska naturalnego tworzy się ośrodki hodowlane pozwalające na obserwację zwierząt i ich namnożenie w warunkach zbliżonych do naturalnych siedlisk. Na terenie Polski jednym z prężniej rozwijających się ośrodków restytucji i reintrodukcji rzadkich i ginących zwierząt jest stabnicka Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu założona w 1974 roku. Ośrodek ten znany jest głównie z możliwości bezpośredniej obserwacji wilków oraz propagowania w społeczeństwie idei ochrony tego zagrożonego wyginięciem drapieżnika. W ośrodku prowadzi się przede wszystkim badania nad ekologią i etologią wilków. Badania te dotyczą: porównania zachowań wilków i psów, badania aktywności głosowej, zagadnień związanych z terytorializmem tych zwierząt oraz reakcji wilków na ludzi i ich zachowaniem.

Od 2005 roku wspieramy finansowo Ośrodek. Nasze działania ukierunkowane są na dożywianie zwierząt znajdujących się w ośrodku, jak i zapewnienie niezbędnego surowca na opał w porze zimowej. Obejmując honorowy patronat nad Ośrodkiem w Stanicy uczyniliśmy wilka naszych firmowym logo.

Maraton makulaturowy – pomagamy bezdomnym czworonogom.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt jest niejednokrotnie miejscem, w którym bezpańskie czworonogi mogą uzyskać fachową pomoc weterynaryjną, opiekę i odrobinę czułości.

Przykładem dobroczynnych działań dla zwierząt jest Polskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w Szczecinie organizujące konkurs „Maraton makulaturowy – zamieniamy papier na leki”. Akcja Towarzystwa polega na zbiórce surowca wtórnego, ze skupu, którego pieniądze zostają przekazana na zakup lekarstw dla czworonogów z Przychodni TOZ w Szczecinie. W konkursie udział biorą dzieci ze szczecińskich szkół, a nagrodą główną, dla zwycięskiej grupy, jest wycieczka edukacyjna.

W konkursie bierze udział ponad 25 szkół, z których liderem zbiórki makulatury jest Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie, zwycięzca konkursu siódmej edycji, której udało się zgromadzić ponad 73372 kg.

Wspierając starania uczniów, o lepszy byt czworonogów, postanowiliśmy przyłączyć się do zbiórki makulatury. W tym celu przeprowadzamy cotygodniową zbiórkę makulatury wśród pracowników naszej firmy, a ilość zgromadzonego surowca przekazujemy na konto szkoły, biorącej udział w konkursie. Dzięki takim rozwiązaniom wspieramy nie tylko edukację dzieci, ale także szczecińskie czworonogi.

1% na sadzenie drzew

Drzewa, jako największych roślin lądowych, mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. Dzięki przeprowadzanemu procesowi fotosyntezy, są one głównym producentem tlenu w atmosferze i zarazem konsumentem atmosferycznego dwutlenku węgla. Jako producenci substancji organicznej tworzą środowisko życia dla innych roślin i większości zwierząt. Odgrywają dużą rolę w stabilizacji klimatu poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza oraz przyczyniają się do spowalnia procesy erozji zachodzących na powierzchni ziemi.

Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem ekologicznym Klubu Gaja realizowana od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Cele programu jest zainspirowanie społeczności lokalnej do podnajmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.

W przedsięwzięciu tym, od dwóch lat, czynnie uczestniczy nasz firma. W tym okresie czasu udało nam się zasadzić 10 tysięcy drzew w całej Polsce, za co zostaliśmy uhonorowani nagrodą „Czarodziejskie Drzewo”

Za nasza działalność ekologiczną zostaliśmy uhonorowani również nagrodami

Nagroda Lokalnego Przyrodnika

Przyznawana jest za wkład w rozwój świadomości ekologiczne i działania na rzecz przyrody. Nagrodę tę otrzymaliśmy za działania zmieniające świat i zwracające ludzi ku przyrodzie, które podnoszą motywację i zaangażowanie, zarówno pracowników jak i społeczeństwa, w sprawy ochrony środowiska.

Firma Bliska Środowisku

To konkurs skierowany do przedsiębiorstw, które w swojej działalności kierują się zasadą odpowiedzialności ekologicznej. Celem konkursu jest promocja działalności gospodarczej prowadzonej z troską o środowisko naturalne oraz zachęcanie przedsiębiorstw do dbałości o ekologię poprzez podnoszenie standardów i procedur mających na celu ochronę środowiska, zarówno w strefie technicznej i ekonomicznej jak również w sferze świadomości i kompetencji pracowników i kadry zarządzającej. Każdy uczestnik konkursu podlega audytowi wewnętrznemu, który przeprowadzają członkowie Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej.

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, propagowanie postaw proekologicznych oraz dobroczynność zostały docenione przez kapitułę konkursu w dwóch ostatnich latach, w których to otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie za wsparcie Ośrodka Badawczego w Stobnicy.Katalog produktów Troton
Katalog on-line
Wsparcie klienta
Wsparcie klienta