W Trotonie regularnie wspieramy różne kampanie społeczne i ekologiczne

Odpowiedzialność ekologiczna jest kluczowym aspektem działań firmy TROTON w trosce o środowisko.

Zaczynamy od siebie

Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wymogów formalnych i prawnych, prócz tego jest inwestycją w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem.

Społeczna odpowiedzialność to dla nas przede wszystkim inwestycja w społeczeństwo i ekologię. Nigdy nie przedkładamy idei szerzenia świadomości ekologicznej nad koszty czy dochody. Dzięki takim rozwiązaniom w doskonaleniu swoich działań i zadań, prowadzących do ograniczenia negatywnego skutku oddziaływania na środowisko, otrzymaliśmy certyfikat ISO 14001. Możemy pochwalić się znaczącymi ekologicznymi dokonaniami.

Zaczynamy od siebie

Nasze działania oparte są o zasady "Zielonej Chemii":

  • używamy produktów podlegających recyklingowi – kładziemy nacisk na recykling wykorzystywanych przez nas opakowań i surowców, przyczyniając się do zmniejszenia obciążenia środowiska odpadami
  • zapobiegamy stratom, chronimy środowisko – celem zapobiegania niekontrolowanym wyciekom surowców do środowiska stworzyliśmy system gromadzenia materiałów płynnych w silosach, dostarczanych rurociągiem, dzięki któremu dozowanie surowca odbywa się w sposób kontrolowany
  • unikamy niebezpiecznych związków chemicznych – eliminujemy toksyczne surowce na rzecz zamienników o mniejszej skali niebezpieczeństwa
  • ograniczamy niebezpieczeństwo wystąpienia awarii – system rurociągów, dostarczających surowce do produkcji pozwolił na wyeliminowanie niebezpieczeństwa niekontrolowanego wycieku substancji do środowiska
  • edukujemy – propagandę ekologiczną siejemy na własnym podwórku. Pracownicy firmy są zaangażowani w szereg projektów pro-ekologicznych, wśród nich: ”Oszczędzaj papier w swoim środowisku pracy”, „Maraton makulaturowy – zamieniamy papier na leki” czy też podczas corocznej akcji „Sprzątanie Parsęty”
  • pobieramy deszczówkę – wszystkie wody opadowe z terenu obu zakładów poddane są oczyszczaniu w pięciu separatorach, dzięki czemu niwelujemy ryzyko związane ze skażeniem gruntu. Cyklicznie czyścimy separatory, a także prowadzimy pomiary i badania jakości wód opadowych, jako czynnie wpływające na środowisko
  • ograniczamy emisję lotnych związków organicznych poprzez uruchomienie nowej adsorpcyjno-katalitycznej instalacji ograniczenia emisji LZO
  • badamy poziom azbestu i emisji poziomu dźwięku do środowiska
  • korzystamy z odnawialnych źródeł energii oraz ją oszczędzamy – energia pozyskana ze słońca wiatru czy biomasy stanowi doskonałą alternatywę dla tej tradycyjnej opartej na węglu. Podpisaliśmy umowę na dostawę energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo świadomość ekologiczna naszych pracowników daje efekt w postaci wyraźnego zmniejszenia zużycia energii w firmie

Edukujemy ekologicznie. Program „Zaadoptuj rzekę – Porozumienie dla Parsęty”

Edukujemy ekologicznie. Program „Zaadoptuj rzekę – Porozumienie dla Parsęty”

Biorąc pod uwagę fakt, że firma położona jest na malowniczym wzgórzu sąsiadującym z rzeką Parsętą, przystąpiliśmy do programu edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę – Porozumienie dla Parsęty”.

Ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu wszelkie działania firmy spotkały się z ogromnym poparciem i zainteresowaniem ze strony lokalnych władz samorządowych. Pracownicy naszej firmy biorą czynny udział w podejmowanych przez nas projektach, jednocześnie będąc inicjatorem zrzeszania społecznej ludności w otoczeniu firmy. Przykładem jest nasz udział w corocznym programie edukacji ekologicznej „Sprzątanie rzeki Parsęty”, będącym porozumieniem zawartym pomiędzy firmą, Klubem Ekologicznym Gaja a władzami samorządowymi i szkołami. Efektem tego jest przystąpienie do programu „Zaadoptuj rzekę – Porozumienie dla Parsęty”, którego celem jest uświadomienie mieszkańcom znaczenia rzeki w przyrodzie oraz jej obecności i roli w życiu społeczeństwa. Uczestnictwo naszej firmy w programie realizowane jest poprzez wspólne sprzątanie, działanie edukacyjne propagujące ochronę rzeki Parsęty na odcinku Gminy Gościno i Dygowo, promowanie ochrony przyrody, udostępnianie informacji ekologicznych, organizowanie wydarzeń i programów popularyzujących postawy ekologiczne. Między innymi na terenie naszego zakładu postawiliśmy domek dla owadów, który powstał po jednej z akcji sprzątania brzegów Parsęty. Ze względu na pandemię Covid, po 13 latach działania w w/w programie część akcji niestety musiała zostać odwołana. Ostatni raz “Sprzątanie rzeki Parsęty” odbyło się w 2019 roku.

Troton
Troton

W odległości ok. 120 m od wschodniej granicy Zakładu znajduje się Obszar Natura 2000 wytypowany z uwagi na ochronę siedlisk Dorzecze Parsęty. Parsęta to unikatowa w skali naszego kraju rzeka przymorska będąca naturalnym środowiskiem życia ryb łososiowatych. Zapewnia utrzymanie naturalnej populacji tego gatunku w naszym kraju. Dorzecze Parsęty jest obecnie specjalnym obszarem ochrony siedlisk o kodzie PLH320007 wytypowanym w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i obejmuje szereg ważnych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 93/43/EWG.

Ochrona Wilka

Ochrona Wilka

Wilk to gatunek zamieszkujący lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry. Potrzebuje dużych przestrzeni, które w wyniku rozwoju urbanizacji oraz powiększająca się degradacja środowiska, stale zanikają przyczyniając się do zagrożenia wyginięciem wilka.

Celem przywrócenia gatunku do środowiska naturalnego tworzy się ośrodki hodowlane pozwalające na obserwację zwierząt i ich namnożenie w warunkach zbliżonych do naturalnych siedlisk. Na terenie Polski jednym z prężniej rozwijających się takich miejsc jest stobnicka Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Od 2005 roku firma TROTON Spółka z o.o. jest dumnym sponsorem tej stacji. Obejmując honorowy patronat nad Ośrodkiem w Stobnicy uczyniliśmy wilka naszym firmowym logo.

Pobieramy deszczówkę

Wszystkie wody opadowe z terenu obu zakładów poddane są oczyszczaniu w pięciu separatorach, dzięki czemu niwelujemy ryzyko związane ze skażeniem gruntu.

Cyklicznie czyścimy separatory, a także prowadzimy pomiary i badania jakości wód opadowych, jako czynnie wpływające na środowisko. Na terenie naszej firmy jest pięć miejsc, z których pobieramy deszczówkę.
Wyniki badań wód deszczowych przeprowadzane są przez Akredytowane Laboratorium.

Wsparcie Klubu Gaja

Przez 13 lat wspieraliśmy działalność statutową Klubu Gaja i akcje sadzenia drzew “Święto drzewa”.

W tym okresie braliśmy czynny udział w krajowych i międzynarodowych akcjach sadzenia drzew oraz tworzeniu programu edukacji ekologicznej. Udało nam się zasadzić 56 tysięcy drzew w całej Polsce, za co zostaliśmy uhonorowani nagrodą „Czarodziejskie Drzewo”. Niestety, również w przypadku tej akcji pandemia zastopowała część działań, ostatnie sadzenie drzew odbyło się w 2019 roku.

„Święto Drzewa” to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Celem programu jest zainspirowanie społeczności lokalnej do podnajmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.

Wsparcie Klubu Gaja

Wspieramy pszczoły

Obecnie wspieramy finansowo Miodową przystań – troszcząc się o dobro pszczół. Na terenie pasieki w dolinie rzeki Parsęta stoi nasz ul.

Sponsorujemy legalne połowy ryb

Sponsorujemy legalne połowy ryb

Kolejną akcją, w której bierzemy udział jest dofinansowanie nagród w legalnych połowach ryb Zawodów Klubu Wędkarstwa Sportowego Salmo.

Wyjście 
Go to top