Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa informacje dotyczące zbierania danych osobowych nabywców usług oraz produków oferowanych przez TROTON Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbrowie, Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, NIP 671-16-10-078, kapitał zakładowy: 8 215 000 zł, KRS: 0000187692, oraz sposób ich przetwarzania w zakresie działań związanych z wykonaniem umowy.

Celem niniejszej Polityki jest zaprezentowanie w przejrzysty jak gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy powierzone nam dane osobowe.

Administratorem danych jest:

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
tel. +48 94 35 126 22
e-mail: troton@troton.com.pl

Stosowane przez TROTON Sp. zo.o. zabezpieczenia zapewniają ochronę danych na poziomie wymaganym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Definicje

 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe

Dane osobowe gromadzimy w następujących sytuacjach:

 1. Dobrowolne podanie danych przez Państwa:
  • Podczas wypełnienia „Formularza kontaktowego” zbieramy informacje konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu, takie jak: imię, nazwisko, adres email, telefon. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast musi umożliwić nam kontakt z Państwem.
 2. Informacje zapisywane automatycznie:
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych takich, jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat: odwiedzin naszej strony, podstron które Państwo wyświetliliście, czasu jaki
  • Państwo spędziliście na danej stronie.
  • Korzystamy z narzędzi remarketingowych takich, jak Google AdWords i Facebook, by kierować do Państwa reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook i Google.
  • Wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.
 3. Informacje ogólnodostępne

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO).

Wykorzystujemy dane zagregowane lub zanonimizowane w celu ulepszania serwisów TROTON Sp. z o.o. oraz przygotowania nowych ofert i promocji. W celu ulepszania i utrzymania serwisów TROTON Sp. z o.o. wykorzystujemy gromadzone dane techniczne analizując wykorzystanie Serwisu przez urządzenia, sposób i jakość działania Serwisu, a także aktywność użytkowników w Serwisie. (art. 6 ust 1 lit f RODO).

TROTON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przesyłanie takich wiadomości. Pod pojęciem wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do usług (np. wewnętrzne promocje, możliwość dofinansowania szkolenia), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne (mailingi i inne materiały marketingowe) (art. 6 ust 1 lit b RODO).

Udostępnianie danych osobowych

W celu realizacji usług TROTON Sp. z o.o. udostępniamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres firmy operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danego zlecenia.

Profilowanie

Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą także zostać poddane profilowaniu, aby oferować Państwu usługi i produkty podobne, dopasowane do Państwa preferencji.

Przesyłanie danych do innych krajów

Nie przesyłamy danych osobowych do innych krajów. W związku z tym Państwa dane mogą być przetwarzane tylko w Polsce.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Prawo wniesienia żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych;

Prawo wniesienia żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

„Prawo do bycia zapomnianym” Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: troton@troton.com.pl. W temacie maila proszę wpisać „Prośba o usunięcie danych osobowych”.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów prawa, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

W jaki sposób przeprowadzimy zmiany w Polityce Prywatności

Wciąż rozwijamy nasze usługi, niektóre z nich mogą w przyszłości wymagać zmian w Polityce Prywatności.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce Prywatności dołożymy wszelkich starań aby poinformować Państwa o nich poprzez wysłanie wiadomości email, telefonicznie i/lub przez wyraźny komunikat w serwisach TROTON Sp. z o.o.. Dlatego prosimy o uważne czytanie pojawiających się powiadomień i komunikatów.

Kontakt

To już koniec, jeśli masz dalsze pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami mailowo, telefonicznie lub listownie:

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
tel. +48 94 35 126 22
e-mail: troton@troton.com.pl

Administratorem dla celów przetwarzania danych osobowych jest firma TROTON Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbrowie, Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno zarejestrowana w KRS pod numerem 000018769.

Wyjście 
Go to top